Nacházíte se: Titulní stránka > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  platné od 1.1.2014

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je fyzická osoba podnikající Ing. Ivo Hingar, IČ 144 65 299, DIČ CZ6104201884, s místem podnikání Praha 3, Čajkovského 2, spisová značka A 8972 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“), kdy je tato smlouva uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese http://eshop.svitidla.cz/ , a to prostřednictvím webového rozhraní.

 


 

 

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

 


 

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

 


 

 

Právní vztahy prodávajícího a spotřebitele těmito závaznými obchodními podmínkami neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, popř. dalšími právními předpisy.

 


 

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je též osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

 


 

 

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, který je podnikatelem, těmito závaznými obchodními podmínkami neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, popř. dalšími právními předpisy.

 


 

 


 

 

 1. Všeobecná ustanovení

  

 

1.1 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek, že s nimi souhlasí a cítí se jimi vázán, a to ve znění platném a účinném v okamžiku podání objednávky. Kopii těchto závazných obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky prodávajícím na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

 

1.2 Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena individuální kupní smlouva, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení o obdržení objednávky kupujícího učiněnou prostřednictvím elektronického formuláře na internetové stránce http://eshop.svitidla.cz/ , přičemž toto potvrzení bude provedeno prodávajícím formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu v předmětném elektronickém formuláři kupujícím uvedenou.

 

1.3 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a tato (objednávka a potvrzení o jejím obdržení jakožto akceptace) bude u prodávajícího uložena po dobu 5 let. Na žádost kupujícího umožní tento její zpřístupnění kupujícímu, třetím osobám nikoli. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové stránce http://eshop.svitidla.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

1.4 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 


 

 


 

 

 1. uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Na internetové stránce http://eshop.svitidla.cz/ je uveden seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a s dani z pridane hodnoty . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na předmětné internetové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

2.2 Na internetové stránce http://eshop.svitidla.cz/ jsou též uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na internetové stránce http://eshop.svitidla.cz/ platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávku na internetové stránce http://eshop.svitidla.cz/ . Objednávka obsahuje zejména informace o:

 

 • objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku prostřednictvím kliknutí na tlačítko „OK“ u příslušného zboží),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 

(dále společně jen jako „objednávka“).

 

2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději do 5ti pracovních dnů, toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, považuje se objednávka za zrušenou. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším, případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% kupní ceny za objednané zboží.

 

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o obdržení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty kupujícího, a to nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.

 

2.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to v souladu s ustanovením § 1725 občanského zákoníku . Smluvený termín dodání ještě nezaplaceného zboží může být mimořádně prodloužen .

 

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky kupujícím jsou v obvyklé výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

 

2.9 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením podle platné právní úpravy České republiky, vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 


 

 

 1. cena zboží a platební podmínky

 

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (platba předem)

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího

 

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3.3 Prodávající si vyhrazuje právo tiskových a početních chyb. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího bezodkladně o takové chybě informovat a vyžádat si potvrzení objednávky za nově sdělených cenových podmínek.

 

3.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve stanovené platební lhůtě, která nebude kratší než 5 pracovních dnů.

 

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

3.6 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícími smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky až do zaplacení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

 

3.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

3.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající výslovně jinak.

 

3.9 Prodávající vystaví dle obchodních zvyklostí ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, či zjednodušený daňový doklad - paragon. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad či zjednodušený daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej kupujícímu společně se zbožím, popř. jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

3.10 Prodávající si vyhrazuje k věci vlastnické právo. Kupující se tak stává vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

 


 

 

 1. přeprava a dodání zboží

 

4.1 Kupující má možnost zvolit si způsob dopravy zboží, a to z následujících možností:

 

 • osobní odběr

 • PPL

 • TopTrans

 •  

 •  

 

4.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý den uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

4.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4.4 Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno, a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 

4.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 


 

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 


 

 

5.1 Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

 

5.2 Jestliže nebyl spotřebitel poučen o právo odstoupit od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno výše, může od ní odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

 

5.3 Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel učinit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možné stáhnout na internetové stránce http://eshop.svitidla.cz/. Odstoupení bude odesláno na adresu skladu – 130 00 Praha 3, ul Na Jarove 2. Přijetí takového formuláře potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě.

 

5.4 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu na adresu skladu 130 00 Praha 3, ul. Na Jarove 2 , nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

5.5 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady, vrátí prodávající spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem.

 

5.6 Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

5.7 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

5.9 Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

5.10 Na internetové stránce http://eshop.svitidla.cz/ prodávající uveřejnil některé zákonem stanovené údaje prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti jsou stanovené prováděcím právním předpisem.

 

5.11 Na kupujícího, který je podnikatelem, se odstavce 6.1 až 6.10 nevztahují a tento má právo na odstoupení od kupní smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 


 

 

 1. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 


 

 

6.1 Práva z vadného plnění

 

6.1.1 Prodávající předá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

 

6.1.2 Zboží je vadné, nemá-li výše uvedené vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Za vadu se považují i vady na dokladech nutných k užívání zboží.

 

6.1.3 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (tedy převzetím zboží, popř. předáním zboží dopravci, jestliže má být doručeno do místa požadovaného kupujícím), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

 

6.1.4 Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zajistit. Způsobil-li vadu zboží postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se tento odstavec obdobně.

 

6.1.5 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

 

6.1.6 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 

6.1.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 

 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží

 • odstranění vady opravou zboží

 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

 • odstoupit od smlouvy

 

6.1.8 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

6.1.9 Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy.

 

6.1.10 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

6.1.11 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

6.1.12 Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

6.1.13 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

 

6.1.14 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

 

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

 

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

6.1.15 Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 


 

 

6.2 Záruka za jakost

 

6.2.1 Prodávající neposkytuje kupujícímu, který je podnikatelem, záruku za jakost zboží, neprohlásí-li prodávající jinak.

 


 

 

6.3 Jakost při převzetí - spotřebitel

 

6.3.1 Jestliže je kupujícím spotřebitel, prodávající mu odpovídá, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal

 

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které podávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6.3.3 Připouští-li to povaha koupě, má spotřebitel právo, aby bylo zboží před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

 

6.3.4 Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající spotřebitele upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

 


 

 

6.4 Práva spotřebitele z vadného plnění

 

6.4.1 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

6.4.2 Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

 

6.4.3 Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

 

6.4.4 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva spotřebitele, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

 

6.4.5 Nebrání-li tomu povaha zboží, lze potvrzení podle předchozího odstavce nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

 

6.4.6 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 7.3.1, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

 

6.4.7 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

6.4.8 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

6.4.9 Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

 

6.4.10 Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

6.4.11 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého zboží bylo koupeno. Je-li však v potvrzení podle odstavce 7.4.3 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi zboží.

 

6.4.12 Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 


 

 

 1. INFO a zásady ochrany osobních údajů dle GDPR od 25.5.2018. Z důvodu plnění uzavřené kupní smlouvy získáváme, zpracováváme, uchováváme a chráníme osobní údaje v minim. nutném rozsahu pro splnění kupní smlouvy/objednávky- jméno, adresa, telefon, email. Přístup k nim má pouze obchodník ing Ivo Hingar a účetní Milada Ledererová. Jsou chráněny heslem a umístěním za zámkem, mříží a prostor je dále zajištěn alarmem napojeným na pco. Neposkytneme je třetí osobě, s vyjímkou, kdy je to nutné pro splnění kupní smlouvy-tedy licencované přepravní službě / česká pošta, ppl, toptranz / pro doručení objednávky.

   


   

   

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

   

  8.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   


   

   

  1. Doručování

   

  9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce či jinak prodávajícímu sdělenou.

   

   

   

  1. závĚrečná ustanovení

   

  10.1 Pokud vztah související s užitím internetové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   

  10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

   

  10.3 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 130 00 Praha 3, ul. Na Jarove 2 , adresa elektronické pošty eshop.svitidla@seznam.cz nebo eshop.svitidla.cz@seznam.cz, telefon 284 860 053 nebo 603 450 395 nebo 605 246 473 nebo 739 048 061.

   


   

   

  V Praze dne 1. ledna 2014

   

  informujeme zákazníky o tom, že v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu a že to bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI). „Spotřebitelé se mohou obracet na Českou obchodní inspekci například přes stránky https://adr.coi.cz . Do systému mimosoudního řešení sporů bude ze zákona zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů a nutno dodat, že nejde jen o ČOI, ale i o specializované orgány, které už spory spotřebitelů mimosoudní cestou řeší v současnosti, tedy Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad a pro eu viz www.ec.europa.eu/odr GDPR Na našem webu používáme cookies s cílem zlepšit jeho výkonnost a zvýšit váš uživatelský komfort. Dle směrnice EU je naší povinností vás o této skutečnosti informovat. INFO a zásady ochrany osobních údajů dle GDPR od 25.5.2018. Z důvodu plnění uzavřené kupní smlouvy získáváme, zpracováváme, uchováváme a chráníme osobní údaje v minim. nutném rozsahu pro splnění kupní smlouvy/objednávky- jméno, adresa, telefon, email. Přístup k nim má pouze obchodník ing Ivo Hingar a účetní Milada Ledererová. Jsou chráněny heslem a umístěním za zámkem, mříží a prostor je dále zajištěn alarmem napojeným na pco. Neposkytneme je třetí osobě, s vyjímkou, kdy je to nutné pro splnění kupní smlouvy-tedy licencované přepravní službě / česká pošta, ppl, toptranz / pro doručení objednávky. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu zboží. Název zboží: Číslo dokladu: Datum objednání: Jméno a příjmení kupujícího: E-mail kupujícího:


Zákaznický účet

Nový zákazník Zapomněli jste své heslo?

Zasílání aktualit

Kontakty

VŽDY NÁS KONTAKTUJTE,
NABÍDNEME VÁM NEJLEPŠÍ
MOŽNOU AKTUÁLNÍ CENU!

tel.:
605246472 

eshop.svitidla.cz@seznam.cz 

eshop.svitidla.cz@seznam.cz

mobil:

605 246 472


 

 

 

 

 

Soutěž

Každá  druhá objednávka při osobním odběru nad 5000Kč bez dph získává dárek - úspornou žárovku /zářivku/ ZDARMA  !

Každá  druhá objednavka při osobním odběru nad 10000Kc bez dph získává dárek - stolni lampu ZDARMA !

 


O webu

Online je zde 670 lidí

Aktualizace: 18.05.24

Jak platit

-možno proformou , fakturou na účet, dobírkou, hotově- kdy podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě tech. výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Osobní odběr ZDARMA !

Partneři

http://energie.cz/

 

 

 

 

 

Pro zákazníky

Ušetřete za energii, zlepšete si pracovni a domácí prostředí ! Zdarma navrhneme moderní úsporné osvětlení pro Vaše kanceláře,firmy, domy, byty....,zpracujeme měření osvětlení a protokol pro hygienika ke kolaudaci ! Vice na www.osvetleni.cz 

Nejlepší ceny a termíny dodávek  svítidel získáte pomocí elektronického tržiště na  www.poptavka.svitidla.cz

Na našem webu používáme cookies s cílem zlepšit jeho výkonnost a zvýšit váš uživatelský komfort. Dle směrnice EU je naší povinností vás o této skutečnosti informovat. INFO a zásady ochrany osobních údajů dle GDPR od 25.5.2018. Z důvodu plnění uzavřené kupní smlouvy získáváme, zpracováváme, uchováváme a chráníme osobní údaje v minim. nutném rozsahu pro splnění kupní smlouvy/objednávky- jméno, adresa, telefon, email. Přístup k nim má pouze obchodník ing Ivo Hingar a účetní Milada Ledererová. Jsou chráněny heslem a umístěním za zámkem, mříží a prostor je dále zajištěn alarmem napojeným na pco. Neposkytneme je třetí osobě, s vyjímkou, kdy je to nutné pro splnění kupní smlouvy-tedy licencované přepravní službě / česká pošta, ppl, toptranz / pro doručení objednávky.

Ušetřete čas a peníze při výběru svítidel přímo od výrobců z diskontního eshopu!
Uživatel nepřihlášen | Košík 0
TOPlist